Het KNZV heeft als doel het bevorderen van de beoefening, veredeling en verbreiding van de koorzang in het algemeen en alle vormen van mannenkoorzang in het bijzonder. Om dit doel meer handen en voeten en een nieuwe impuls te geven, heeft het KNZV het beleidsplan ‘Zingen met Perspectief’ vastgesteld.

Het beleidsplan kent vier pijlers:[1]

 1. Zichtbaarheid en imago
 2. Kennis ophalen en delen
 3. Werkwijzen ontwikkelen en stimuleren
 4. Betrekken van dirigenten

 • Koren krijgen een bijdrage in de financiering van het project, waarbij een maximum van € 1.000,- per project geldt. Indien toekenning plaatsvindt, krijgt de indiener zo spoedig mogelijk 60% van het bedrag als voorschot overgemaakt.
 • Na afronden van het project en het betalen van alle rekeningen, zal de eindcontrole worden uitgevoerd en bij goedkeuring de resterende 40% worden overgemaakt. Daarvoor dient een deugdelijke financiële en inhoudelijke verantwoording te worden ingediend.
 • Het indienen van gemaakte filmopnamen van het project wordt op prijs gesteld.
 • Voor 2022 geldt een nog nader te bepalen en bekend te maken subsidieplafond en worden aanvragen toegekend in volgorde van ontvangst van de (volledige) aanvraag.
 • Cofinanciering vanuit de regio en samenwerking met andere koren, strekt tot aanbeveling.
 • Er wordt, vanuit het aanvragende koor, een eigen bijdrage gevraagd van 50% van de noodzakelijk te maken kosten van het project.

Het aanvragen van deze regeling gaat via een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u downloaden van de website van de KNZV. Aanvragen kunnen worden ingediend t/m het 2e kwartaal van 2022 bij: secretaris@knzv.nl Aanvragen dienen te worden ingediend voorafgaande aan het project.

Aan te leveren documenten:  

 • Ingevuld aanvraagformulier;
 • Een projectbegroting: een overzicht van de verwachte inkomsten inclusief eigen bijdragen en van de verwachte uitgaven;
 • Een projectplan: een omschrijving van de doelstelling van het project en activiteiten die daarvoor worden verricht, een tijdsplanning en de resultaten die dienen te worden bereikt.

Nadat de aanvraag is ingediend, ontvangt de indiener in het 3e kwartaal van 2022 bericht of de aanvraag is goedgekeurd, afgewezen of dat er nog documenten missen.

Als het project heeft plaatsgevonden, dient binnen drie maanden een afrekening, een deugdelijke financiële en inhoudelijke verantwoording aangeleverd te worden aan: secretaris@knzv.nl, om het resterende bedrag (40% van het subsidiabele bedrag) te ontvangen.

 • Het koor/de vereniging is aangesloten bij de KNZV;
 • In het projectplan zijn op een herkenbare wijze minimaal 1 of 2 van de vier pijlers van het project ‘Zingen met perspectief’ verwerkt;
 • Het project inspireert, stimuleert en motiveert daarmee andere koren/verenigingen, waardoor andere koren iets kunnen leren;
 • Het project vindt plaats in het kalenderjaar 2022 en/of 2023;
 • Koren/verenigingen kunnen slechts éénmaal in 2022 een aanvraag indienen;
 • Het KNZV garandeert niet dat elke aanvraag gehonoreerd wordt.

Heeft u nog vragen over de wijze van aanvragen of over de voortgang van uw aanvraag? Neem dan contact op met de heer Koos van Herk secretaris van de KNZV via secretaris@knzv.nl  

[1] Voor nadere toelichting zie de inleiding van het project ‘Zingen met Perspectief’.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden

Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 16 juni jl. een collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU heeft afgesloten voor het jaar 2020.

Voor het jaar 2023 bedraagt de premie € 2,50 inclusief btw per koorlid per jaar.
Deze premie is in de jaarlijkse contributie aan het KNZV opgenomen.

De FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.

Wat innen BUMA, STEMRA, FEMU en de stichting Leenrecht:

De BUMA int uitvoeringsrechten en verdeelt deze onder de rechthebbenden. Koornetwerk Nederland, waar het KNZV lid van is, heeft een collectief contract afgesloten voor alle aangesloten korenbonden. Momenteel is de jaarlijkse BUMA-bijdrage € 3,18 per koorlid per jaar en deze is opgenomen in de bondscontributie. De BUMA vraagt jaarlijks aan de aangesloten koren een opgave van de uitgevoerde werken van het voorafgaande jaar. U hoeft hiermee niet meer te wachten tot het jaar om is, maar u kan dit vanaf dit jaar bijvoorbeeld meteen na een concert opgeven.

De STEMRA int vergoedingen voor muziek op de website en voor vastlegging van muziek op CD en DVD. Dit dienen de koren zelf te regelen.

De FEMU int reproductierechten op grond van de auteurswet.

De Stichting Leenrecht int leenrechten over geleende muziek van de bibliotheek. Het KNZV neemt deze kosten voor haar rekening en rekent dit niet door aan de koren.

Ons belang is, naast het feit dat we legaal bezig zijn, dat er gelden terecht komen bij componisten en arrangeurs van mannenkoormuziek, waardoor zij worden aangemoedigd om weer nieuwe mannenkoormuziek te componeren en te arrangeren. Door de FEMU worden de muziekuitgevers in staat gesteld om voor ons muziek uit te blijven geven.

Bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:

 • Voor een enkel (max. 5), later bijgekomen koorlid; Nieuwe bladmuziek dient natuurlijk ook voor de nieuwe leden te worden aangeschaft.
 • Om aantekeningen op te maken; Dit geldt ook voor uitgeleende bladmuziek; Dit kon voorheen niet, omdat de originele bladmuziek weer teruggestuurd moest worden!
 • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen en om de originele koorpartij te vergroten ten einde de leesbaarheid te vergroten
 • Van kopieën zingen, mits u kunt aantonen, dat u de originele bladmuziek in bezit hebt. Dat geldt ook voor concerten. De BUMA is hiermee onlangs akkoord gegaan. Houdt daarom een administratie bij van de onlangs aangeschafte bladmuziek of bewaar de betreffende facturen.
 • Digitaal aangeleverde kopieën gebruiken.
 • De aangeschafte muziek (evenveel als het aantal koorleden) digitaal beheren en bijvoorbeeld op pdf aan de leden verstrekken.
 • De bladmuziek op een besloten gedeelte van uw website staan.
 • Songteksten projecteren of in programmaboekjes (max. 500) afdrukken.
 • Vanaf tablets, Ipads etc, zingen!

De bladmuziek mag uitsluitend in zijn oorspronkelijke vorm worden verveelvoudigd. Weglatingen, wijzigingen of toevoegingen in de bladmuziek zijn, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbenden, niet toegestaan!

Alle koren schaffen voor ieder koorlid originele bladmuziek aan, indien en voor zover originele bladmuziek in de handel verkrijgbaar is. Dat was voorheen ook al van toepassing! Dit geldt uiteraard niet voor werken, die rechten vrij zijn.

Het KNZV gaat in september 2020 samen met enkele andere bonden met de FEMU in overleg over een mogelijk gezamenlijk voordelig tarief vanaf 2021. Er was bij Koornetwerk Nederland helaas te weinig draagvlak voor het afsluiten van een collectief contract, zoals met de Buma wel het geval is.

Tevens zal in september 2020 de passendheid van de licentie worden besproken mede gelet op toekomstige (technische) ontwikkelingen, omdat bladmuziek in de toekomst ook door de bij de FEMU aangesloten uitgeverijen wellicht digitaal zal worden aangeleverd of omdat sprake is van andere veranderingen die relevant zijn voor de licentieovereenkomst.

De bij het KNZV aangesloten koren zullen niet meer door de FEMU worden benaderd. Indien u wel door de FEMU wordt benaderd, neem dan contact op met ondergetekende.

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV,

Koos van Herk, secretaris

Email: j.vherk@ziggo.nl

Download hier de nieuwbrief

Hoewel er in de praktijk regelmatig een arrangement wordt gemaakt door dirigenten, is de Auteurswet hier duidelijk over: volgens artikel 13 van de Auteurswet is het maken van een arrangement een vorm van verveelvoudiging. Voor het arrangeren van auteursrechtelijk beschermde werken (dit geldt voor zowel veranderingen op de tekst als op de compositie), is vooraf toestemming nodig van de rechthebbenden.

Het recht om toestemming te geven tot arrangeren is uitdrukkelijk voorbehouden aan de auteur(s), of de uitgeverij aan wie deze rechten zijn overgedragen. Daarnaast beschikt een auteur over

zogeheten ‘persoonlijkheidsrechten’ (art. 25 Aw) waarop hij zich kan beroepen. Zo kan een auteur zich verzetten tegen elke vorm van wijziging in het werk. Hierdoor heeft een uitgever in de meeste gevallen ruggenspraak met een auteur, en pas na diens goedkeuring kan een uitgever, al dan niet, toestemming geven.

Zoals hierboven genoemd is ook voor het veranderen van de tekst vooraf toestemming nodig van de oorspronkelijke makers. Dit geldt óók voor een vertaling.

Wanneer iemand een arrangement wil maken van een werk is het belangrijk dat hij zorgvuldig nagaat of het werk nog auteursrechtelijk beschermd is.

In Nederland (en overige EU-landen) geldt een beschermingsduur van 70 jaar na de dood van de langstlevende (in het geval van meerdere auteurs) maker.

Echter, wanneer het evident is dat het werk waar het te maken arrangement op stoelt is afgeleid van een door een eerder in omloop gebrachte versie, welke nog géén 70 jaar oud is, dan herleeft het auteursrecht weer op die editie. Zorgvuldigheid is daarom geboden, om te voorkomen dat men ten onrechte denkt dat een werk niet meer beschermd wordt door het auteursrecht en men onbedoeld de Auteurswet overtreedt.

Indien het werk beschermd is, dient de arrangeur vooraf contact op te nemen met de rechthebbenden met een verzoek tot arrangeren. Dit kan een controlerende uitgeverij zijn, maar ook de auteurs zelf (of de erven van). Tegenwoordig zijn er ook mogelijkheden om online een arrangement aan te vragen. Deze aanbieders regelen de rechtenafdracht en toestemming met de rechthebbenden en de arrangeur ontvangt een vergoeding per verkocht exemplaar.

De toestemming tot arrangeren gaat over het algemeen gepaard met een licentie. Soms deelt men ook mee in de auteursrechten (zie hieronder). Vaste tarieven zijn niet te geven: e.e.a. is afhankelijk van de voorwaarden die rechthebbenden stellen. FEMU raadt in alle gevallen aan om de ontvangen toestemming schriftelijk te ontvangen, zodat er geen twijfels kunnen ontstaan over eventuele (auteurs)rechten, voorwaarden en/of afdracht.

Wanneer na zorgvuldig onderzoek is vastgesteld dat een werk niet meer beschermd wordt door het auteursrecht, is het vrij te arrangeren en hoeft er geen toestemming te worden gevraagd.

Wanneer een arrangeur een bewerking heeft gemaakt van een auteursrechtelijk beschermd werk (en hiervoor toestemming heeft ontvangen) zijn er verschillende factoren die bepalen of op deze bewerking eigen, nieuw, auteursrecht rust. Wanneer de arrangeur (geheel of gedeeltelijk) een eigen karakter heeft toegevoegd aan de bewerking, is het aannemelijk dat er auteursrecht op deze bewerking rust. Indien er vooral gestoeld wordt op het origineel zonder dat er een door de bewerker ‘eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker’ aan is toegevoegd, is de kans aannemelijk dat de arrangeur geen auteursrecht heeft op zijn bewerking.

Of de arrangeur vervolgens een vergoeding kan ontvangen vanuit zijn nieuw verworven auteursrecht, bijvoorbeeld via BUMA (bij uitvoering/openbaarmaking) hangt af of dit door de originele rechthebbenden is toegewezen aan de arrangeur. Dit toegewezen aandeel dient, tezamen met de toestemming voor het arrangeren, verleend te zijn door de uitgever, of, indien deze geen mandaat van de auteurs hebben verkregen, door de oorspronkelijke rechthebbenden zelf.

Al met al komt er bij het (mogen) maken van een arrangement vaak meer bij kijken dan men vaak denkt. Voor eenieder die een arrangement wil maken, raadt FEMU aan bovenstaande in acht te nemen, en de oorspronkelijke rechthebbenden van een werk te respecteren. Het maken van een arrangement zonder toestemming (laat staan het verkopen ervan) is zoals gezegd in strijd met de Auteurswet.

Aan de inhoud van deze brief kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. Het is geen juridisch advies. Voor juridische informatie raadt FEMU aan contact op te nemen met een jurist gespecialiseerd in het Auteursrecht.

1.Ga na of het werk auteursrechtelijk beschermd is.

Zoals genoemd geldt in Nederland (en overige EU-landen) een beschermingsduur van 70 jaar na de dood van de langstlevende (in het geval van meerdere auteurs) maker, echter kan het auteursrecht herleven. Zie het kopje ‘auteursrechtelijke bescherming’.

Wanneer er géén auteursrechtelijke bescherming meer is, hoeft er geen toestemming te worden gevraagd.

Bij twijfel: Google de auteurs om te zien of zij langer dan 70 jaar zijn overleden. Volg ook stap 2 om eventuele rechthebbenden te vinden via de Buma/Stemra Titelcatalogus. Hou hierbij ook rekening met eventuele speciale uitgaves/bewerkingen van bekende rechtenvrije muziek, zoals bijvoorbeeld een bijzonder voorspel van ‘U zij de Glorie’. Het hoofdwerk is hierbij vrij, maar het voorspel is beschermd. Daardoor is de gehele uitgave weer beschermd.

2.Vind de rechthebbenden van het werk.

Om erachter te komen wie de rechthebbenden van een werk zijn kan gebruik worden gemaakt van de Buma/Stemra Titelcatalogus. Let op: soms wijkt de werkelijke situatie af van wat er in de database vermeld staat. Controleer dus altijd bij de vermelde rechthebbende(n).

Via de Titelcatalogus kan worden gezocht op titel, tekstschrijver en /of componist. Vul (één van) deze

velden in en druk op ‘zoeken’.

Klik op de relevante titel. Een gedetailleerder veld komt naar voren. Hierin staan de rechthebbenden vermeld, onderverdeeld in componisten, tekstdichters en uitgevers.

De contactgegevens van de (sub)uitgever komt naar voren door op het blauw gemarkeerde ‘uitgever’

te klikken. Een pop-upscherm opent zich.

Een werk kan door meerdere (sub)uitgevers worden gecontroleerd. Van alle uitgevers is dan toestemming nodig.

Wanneer de componisten en tekstdichters hun werk niet hebben ondergebracht bij een uitgever, zijn er geen contactgegevens zichtbaar en dienen deze zelf te worden opgezocht, bijvoorbeeld via Google.

3.Vraag de toestemming aan.

Neem contact op met de rechthebbende(n) en doe het verzoek tot arrangeren van het werk.

Vragen over het stappenplan of meer informatie? Neem contact op met FEMU via secretariaat@femu.nl