Predicaat “Koninklijk”

OndertekeningOp 23 september 2011 deelde de Dienst van het Koninklijk Huis aan het Bestuur van het KNZV  mede dat op 12 juli 2012 het Predicaat “Koninklijk” voor het KNZV verloopt. Conform de bepalingen behorende bij het Predicaat kan voor het voor het blijven voeren van dit recht  schriftelijk “bestendiging”  worden aangevraagd aan Hare Majesteit de Koningin.  

Deze aanvraag diende vergezeld te gaan van een documentatie pakket bestaande uit onder meer  een historisch overzicht, de statuten, het huishoudelijk reglement, beschrijving van de financiële positie over de laatste 5 jaar, de reputatie en de toekomstvisie van de vereniging. In feite dus het beleidsplan voor de komende jaren.  Voor het KNZV ontstonden enkele knelpunten die betrekking hadden op de  organisatiewijziging van 2002 en de daaraan verbonden statuten wijziging in 2003. Op 13 oktober 2011 werd de

aanvraag tot bestendiging  via de burgemeester van Amsterdam (plaats van vestiging)en de commissaris van de Koningin in Noord Holland aan de Koningin gezonden. Op dit verzoek kwamen een aantal vragen over de organisatievorm en financiën. 

 

Die werden vlot  en redelijk uitgebreid beantwoord. En dan wordt het een periode stil. De aanvraag moet beoordeeld worden, de bestuursleden worden gescreend en bij derden wordt Informatie opgevraagd over het functioneren en de kwaliteiten van het Bestuur.

Op 29 juni ontving het Bestuur de mededeling  van de Burgemeester van Amsterdam met felicitaties dat het de Koningin behaagt het predicaat “Koninklijk” te bestendigen tot 18 juni 2037. De ondertekening van de ”BEPALINGEN BETREFFENDE HET PREDICAAT KONINKLIJK” vond plaats op de feestelijke vergadering van het Algemeen Bestuur op zaterdag 14 juli 2012. In de bepalingen is onder meer opgenomen dat de Koninklijke kroon gevoerd mag worden en verder dat de oorkonde en het exemplaar van de “BEPALINGEN”  zorgvuldig bewaard dienen te worden. Het recht tot het voeren van het predicaat vervalt wanneer de juridische of feitelijke structuur van de vereniging verandert.  Alle veranderingen moeten gemeld worden aan de grootmeester van het huis van Hare majesteit de Koningin.  De genoemde “oorkonde”zou in het bezit moeten zijn van het KNZV.  Wie weet waar die is? De secretaris van het KNZV in 1987 zou hier uitsluitsel over kunnen geven. Maar wie was dat? Als u iets weet over dit onderwerp  meld dit dan aan de huidige secretaris van het KNZV.

Het Bestuur van het  KNZV is zeer verheugd dat het KNZV en de aangesloten regionale KNZV verenigingen de komende 25 jaar  het Predicaat “Koninklijk”mogen voeren.

Gerard van Santvoort

Secretaris KNZV

Comments are closed.