Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht

Informatie RIVM

Het RIVM heeft 28 juli 2020 een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten in relatie met COVID-19. Weliswaar is volgens het Rijksinstituut nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich (via aerosolen) door de lucht verspreidt, maar raadt wel aan om de risico’s daarop te verminderen.

Het RIVM adviseert:

 • een ruimte dag en nacht te ventileren, door ramen op een kier te zetten, roosters open te houden, of door middel van mechanische ventilatie;
 • meerdere keren per dag de ruimte te luchten, door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, gedurende 10 tot 15 minuten;
 • te ventileren volgens de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor het gebouw of voor de gebruiksfunctie.

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt dan telkens een deel van de binnenlucht. Dat kan door middel van natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld ramen/deuren open zetten) en met een mechanisch ventilatiesysteem. Aanvoer van verse lucht is daarbij essentieel. De RIVM raadt het gebruik af van apparaten die alleen maar dezelfde lucht in dezelfde ruimte laten circuleren, zoals zwenkventilatoren, mobiele airco’s en daarmee vergelijkbare systemen. Luchtbehandelingssystemen die lucht (deels) vervangen door verse buitenlucht acht de RIVM wel bruikbaar.

Door universiteiten en kennisinstituten wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen en/of de aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 in een ruimte. Indien dit tot nieuwe inzichten leidt, zal de RIVM het beleid en de bijbehorende maatregelen aanpassen.


Aanvullende informatie Koornetwerk Nederland

Bovenstaande adviezen gelden uiteraard in samenhang met de reguliere maatregelen die door het Rijk zijn uitgevaardigd, zoals 1,5 meter afstand houden. In het (door de rijksoverheid goedgekeurde) Protocol dat Koornetwerk Nederland heeft ontwikkeld, staat omschreven wat koren nog meer kunnen doen om veilig te zingen, zoals het koor opstellen in zig-zag-vorm. Zie hiervoor het Protocol elders op deze website.

Aanvullend reikt Koornetwerk nog de volgende hulpmiddelen aan die voor koren behulpzaam kunnen zijn om de luchtkwaliteit in een ruimte te meten en zo eventuele onzekerheid te verminderen. Deze informatie is gebaseerd op de bronnen die onderaan dit artikel worden genoemd. Koornetwerk benadrukt dat het hulpmiddelen zijn, we zijn geen experts en elke situatie is anders.

CO2-meter als indicator voor schone lucht

Mensen ademen zuurstof in en ademen kooldioxide (CO2) uit. Een CO2-meter meet de verhouding CO2 in de lucht en drukt dit uit in ppm (parts per million). Dat maakt de aanwezigheid van een virus niet zichtbaar (want dat is niet te meten), maar maakt wel duidelijk of de lucht in een ruimte schoon is. Volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit 2012 zijn CO2-waarden tot 1200 ppm voor een ruimte voldoende, maar onder meer Cultuurconnectie adviseert om vanwege corona een maximum aan te houden van800 ppm.Dat getal komt ongeveer overeen met 60m3 beschikbare verse lucht per persoon per uur. Dit minimaliseert het risico van transmissie via aerosolen. Koren kunnen overwegen om extra te luchten als de 800 ppm overschreden wordt.

CO2-meter aanschaffen

Sommige gebouwen of ruimtes hebben al CO2-meters waarop kan worden afgelezen hoe hoog de concentratie CO2 is. Maar er zijn ook betrouwbare losse CO2-meters te koop voor ongeveer € 200,–, waaronder draadloze meters die via een mobiele telefoon zijn af te lezen. Een koor kan een CO2-meter zelf aanschaffen, of aan de verhuurder vragen dat te doen. Ga ook na of er in de huur- of gebruikersovereenkomst afspraken staan over het binnenklimaat van een gehuurde ruimte.

Zet een CO2-meter wel op een goed referentiepunt in de ruimte neer (centraal, anderhalve meter boven de grond) om een betrouwbaar meetresultaat te krijgen. Dus niet dicht bij mensen, niet achter een kast, of vlakbij een deur of raam. Kijk tijdens de repetitie regelmatig welke waarde de CO2-meter aangeeft.

Een CO2-meter werkt redelijk eenvoudig. Meting van het gehalte CO2 in een repetitielokaal vereist geen hulp van een expert. Het is wel verstandig aan de verhuurder/exploitant van een gebouw te vragen de ventilatie in het hele gebouw door te laten meten door een expert. Het ministerie van OCW heeft een coördinatieteam geïnstalleerd om scholen te helpen met ventilatie.

Eerste hulp bij ventilatie in kerkruimtes

Koren die in kerken repeteren kunnen ook gebruik maken van de rekentool voor kerkgebouwen die de Initiatiefnemers achter ‘Eerste hulp bij ventilatie’ https://eerstehulpbijventilatie.nl hebben ontwikkeld. Deze rekentool taxeert de risico’s op basis van het aantal personen in een ruimte, gerelateerd aan het volume van de ruimte, de duur van de bijeenkomst en de beschikbare ventilatiecapaciteit. De rekentool is nu alleen nog gericht op kerkgebouwen, maar er wordt gewerkt aan uitbreiding voor andere ruimte-typen.

Referenties

Verenigingsraad 27 juni 2020

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 16 juli 2020  

Onderwerp  : Verenigingsraad 27 juni 2020

Corona-advies:

Desgevraagd heeft het KNZV op 12 juli jl. een Corona-advies uitgegeven. Zie hiervoor www.knzv.nl/nieuwsbrieven. Blijf echter regelmatig de websites van Koornetwerk Nederland en van het KNZV bezoeken, want de updates van de richtlijnen en het Protocol volgen elkaar in snel tempo op.

Veel koren hebben inmiddels een sociale bijeenkomst georganiseerd om de binding met de koorleden te behouden of zijn al met MP3’s, Zoom etc. aan de gang geweest. We moeten er voor waken, dat de belangstelling voor onze hobby niet uit ons systeem verdwijnt. En we moeten er met zijn allen voor zorgen, dat het door Corona ontstane negatieve imago z.s.m. wordt omgebogen naar een positief imago. Zingen is immers gezond en gezellig!

Verenigingsraad (plus) van 27 juni 2020:

Deze vergadering werd de Verenigingsraad (Plus) genoemd, omdat niet alleen de VR leden aanwezig waren maar ook de overige bestuursleden van de vier regionale Verenigingen. Dit in verband met de open discussie over de notitie Zingen zonder Zorgen. Zie www.knzv.nl/zingen-zonder-zorgen

Allereerst zijn er een aantal huishoudelijke zaken afgewikkeld. Wim Zoet is benoemd tot voorzitter van het AB en Fer van de Winkel is als afgevaardigde van Limburg benoemd. Het Algemeen Bestuur van het KNZV bestaat thans uit de volgende personen:

Voorzitter: Wim Zoet (Midden Nederland)

Secretaris: Koos van Herk (Holland)

Penningmeester: Harry van der Mark (Noord-Oost)

Bestuurslid: Fer van de Winkel (Limburg)

Het Algemeen Jaarverslag 2019 is vastgesteld. Het financieel verslag 2019 en de Balans per 31 december 2019, die nog door de vorige penningmeester waren opgesteld, zijn met een  goedkeurende verklaring van de kascontrolecommissie vastgesteld. De door Harry van der Mark opgestelde nieuwe begroting 2020 is na een toelichting ook vastgesteld. De kascontrolecommissie voor boekjaar 2020 zal bestaan uit vertegenwoordigers van Noord-Oost en Midden Nederland.

Er is afscheid genomen van ambtelijk secretaris Henk Bargboer, die deze functie vanaf 2012 heeft bekleed. Verder is Adrie Bout (Midden Nederland) gehuldigd als lid van verdienste van het KNZV.

Na een gedachtewisseling over de ontwikkelingen en de gevolgen van het Coronavirus hebben we in een open discussie gesproken over de notitie “Zingen zonder Zorgen”. De discussie is geleid door Hans Noijens, specialist cultuurparticipatie bij het LKCA.

De insteek van het Algemeen Bestuur daarbij is dat we streven naar een actieve VR in plaats van een controlerende VR en dat we een sterke koepel vormen met een resultaat gerichte samenwerking met en tussen de regionale Verenigingen. Bij de voorbereiding heeft het AB stevig gediscussieerd of we het moesten hebben over een andere organisatievorm. Besloten is dit niet te doen. Het AB wil juist meer tijd steken in het samen met de VR toekomstbestendig maken van de mannenkoorzang.

We hebben de belangrijkste aandachtspunten geïnventariseerd die kunnen bijdragen aan “Zingen zonder Zorgen”. De vier regio’s hebben daarvoor suggesties aangeleverd. Kort samengevat kwam Hans tot de volgende punten:

 1. PR-actie mannenkoorzang
 2. Advies en toekomstvisie van een afvaardiging van dirigenten
 3. Stimuleringsregeling
 4. Verzamelen en delen van good-practices
 5. Ontwikkeling van een bottum-up werkwijze
 6. Ontzorgen op terrein van verzekeringen
 7. Organisatie van festivals regionaal en landelijk
 8. Inzet van Sociale Media
 9. Contacten aangaan met koren(organisaties) waar jonge mannen zingen
 10. Repertoirekeuze
 11. Maatschappelijke relevantie en imago    

Uit bovengenoemde thema’s hebben we de volgende rode draden gedestilleerd:

 1. PR (zichtbaarheid en imago mannenkoorzang) (de nummers 1,7,8,10,11)
 2. Kennis ophalen en delen (de nummers 2,4,9, 10)
 3. (nieuwe) Werkwijzen  ontwikkelen en stimuleren (de nummers 3,5,6)

Hans Noijens heeft voorgesteld werkgroepen te vormen die bovengenoemde thema’s gaan uitwerken en actieplannen zullen opstellen, die in de VR van zaterdag 28 november a.s. zullen worden gepresenteerd en besproken. Een AB-lid zal als verbindingspersoon fungeren.

In de AB-vergadering van 7 juli heeft het AB de rode draden omgezet in werkgroepen:

 1. PR (zichtbaarheid en imago mannenkoorzang): Fer van de Winkel m.u.v. thema 7, want die werkgroep is er al onder leiding van Harry van der Mark
 2. Kennis ophalen en delen: Koos van Herk met dien verstande dat Wim Zoet thema 2 (dirigenten) zal doen, waar Fer van de Winkel ook bij betrokken zal zijn.
 3. Nieuwe werkwijzen: Harry van der Mark

Graag doet het AB hierbij een oproep aan bestuursleden en of koorleden om deel te nemen aan een genoemde werkgroep. Bent u enthousiast geworden of heeft het uw belangstelling gewekt, geef u dan op aan ondergetekende. Samen maken we het KNZV sterk en zetten we de mannenkoorzang weer op de kaart.

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV

Koos van Herk, secretaris

Email: j.vherk@ziggo.nl                                                                                        -2-

 

Collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU

Nieuwsbrief FEMU               

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 14 juli 2020  

Onderwerp  : FEMU

Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 16 juni jl. een collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU heeft afgesloten voor het jaar 2020.

Het overeengekomen tarief bedraagt € 1,82 per koorlid per jaar. Dit bedrag is inclusief 21% btw en een overeengekomen Coronakorting van € 0,32. Deze premie zal alleen in 2020 niet worden doorberekend aan de aangesloten koren, want de Verenigingsraad van 14 december 2019 heeft besloten, dat KNZV Nederland de helft voor haar rekening zal nemen en de vier regionale KNZV-Verenigingen de andere helft.

Wat/wie is de FEMU?

De FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.

Wat innen BUMA, STEMRA, FEMU en de stichting Leenrecht:

De BUMA int uitvoeringsrechten en verdeelt deze onder de rechthebbenden. Koornetwerk Nederland, waar het KNZV lid van is, heeft een collectief contract afgesloten voor alle aangesloten korenbonden. Momenteel is de jaarlijkse BUMA-bijdrage € 3,18 per koorlid per jaar en deze is opgenomen in de bondscontributie. De BUMA vraagt jaarlijks aan de aangesloten koren een opgave van de uitgevoerde werken van het voorafgaande jaar. U hoeft hiermee niet meer te wachten tot het jaar om is, maar u kan dit vanaf dit jaar bijvoorbeeld meteen na een concert opgeven.

De STEMRA int vergoedingen voor muziek op de website en voor vastlegging van muziek op CD en DVD. Dit dienen de koren zelf te regelen.

De FEMU int reproductierechten op grond van de auteurswet.

De Stichting Leenrecht int leenrechten over geleende muziek van de bibliotheek. Het KNZV neemt deze kosten voor haar rekening en rekent dit niet door aan de koren.

Wat is ons belang van de bijdrage aan BUMA en FEMU?

Ons belang is, naast het feit dat we legaal bezig zijn, dat er gelden terecht komen bij componisten en arrangeurs van mannenkoormuziek, waardoor zij worden aangemoedigd om weer nieuwe mannenkoormuziek te componeren en te arrangeren. Door de FEMU worden de muziekuitgevers in staat gesteld om voor ons muziek uit te blijven geven.

                                                                                                                              -1-

Wat mogen de aangesloten koren  na het afsluiten van de licentie met de FEMU:

 • Bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:
 • Voor een enkel (max. 5), later bijgekomen koorlid; Nieuwe bladmuziek dient natuurlijk ook voor de nieuwe leden te worden aangeschaft.
 • Om aantekeningen op te maken; Dit geldt ook voor uitgeleende bladmuziek; Dit kon voorheen niet, omdat de originele bladmuziek weer teruggestuurd moest worden!
 • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen en om de originele koorpartij te vergroten ten einde de leesbaarheid te vergroten
 • Van kopieën zingen, mits u kunt aantonen, dat u de originele bladmuziek in bezit hebt. Dat geldt ook voor concerten. De BUMA is hiermee onlangs akkoord gegaan. Houdt daarom een administratie bij van de onlangs aangeschafte bladmuziek of bewaar de betreffende facturen.
 • Digitaal aangeleverde kopieën gebruiken.
 • De aangeschafte muziek (evenveel als het aantal koorleden) digitaal beheren en bijvoorbeeld op pdf aan de leden verstrekken.
 • De bladmuziek op een besloten gedeelte van uw website staan.
 • Songteksten projecteren of in programmaboekjes (max. 500) afdrukken.
 • Vanaf tablets, Ipads etc, zingen!

Voorwaarden:

De bladmuziek mag uitsluitend in zijn oorspronkelijke vorm worden verveelvoudigd. Weglatingen, wijzigingen of toevoegingen in de bladmuziek zijn, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbenden, niet toegestaan!

Alle koren schaffen voor ieder koorlid originele bladmuziek aan, indien en voor zover originele bladmuziek in de handel verkrijgbaar is. Dat was voorheen ook al van toepassing! Dit geldt uiteraard niet voor werken, die rechten vrij zijn.

Licentie voor 2021:

Het KNZV gaat in september 2020 samen met enkele andere bonden met de FEMU in overleg over een mogelijk gezamenlijk voordelig tarief vanaf 2021. Er was bij Koornetwerk Nederland helaas te weinig draagvlak voor het afsluiten van een collectief contract, zoals met de Buma wel het geval is.

Tevens zal in september 2020 de passendheid van de licentie worden besproken mede gelet op toekomstige (technische) ontwikkelingen, omdat bladmuziek in de toekomst ook door de bij de FEMU aangesloten uitgeverijen wellicht digitaal zal worden aangeleverd of omdat sprake is van andere veranderingen die relevant zijn voor de licentieovereenkomst.

De bij het KNZV aangesloten koren zullen niet meer door de FEMU worden benaderd. Indien u wel door de FEMU wordt benaderd, neem dan contact op met ondergetekende.

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV,

Koos van Herk, secretaris

Email: j.vherk@ziggo.nl                                                                                         -2-

 

Regels rondom Corona verder versoepeld

Beschermvrouwe

HKH Prinses Beatrix

Corona-advies     

Aan de koorbesturen van het KNZV

Datum           : 12 juli 2020

Per 1 juli jl. zijn de regels rondom Corona verder versoepeld. Daarvan heeft u kennis kunnen nemen via de website van Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl) en de landelijke website van het KNZV (www.KNZV.nl). Het NRC kopte met: “Na maanden wachten mag er weer gezongen worden”.

Hoewel het KNZV de richtlijnen en het protocol van Koornetwerk Nederland en het RIVM zal blijven volgen en zelf geen richtlijnen opstelt, wordt er toch door de bij het KNZV aangesloten koren om ons advies gevraagd.

Ons advies is derhalve: Volg het protocol van 1 juli jl. en stel i.v.m. hervatting van de repetities voor uw eigen koor een intern protocol vast, dat toegesneden is op de situatie van uw koor en de locatie waarin uw koor repeteert. Volgens genoemd protocol mag er inderdaad weer gezongen worden, maar dan dient er wel aan een aantal randvoorwaarden te worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarden zijn:

 • Volg de algemene richtlijnen zoals de 1,5 meter afstand, geen handen schudden etc. Deze richtlijnen zijn inmiddels genoegzaam bekend.
 • De opstelling van de zangers is bij voorkeur in een zigzagformatie. Zie hiervoor het gepresenteerde model in eerder genoemd protocol.
 • De ruimte dient goed ventileerbaar te zijn. Bespreek dit met de verhuurder van uw locatie. Zet geen ventilatoren voor of achter uw koor. Dit kan juist een averechts effect hebben op de zogenaamde aerosolen (kleine druppeltjes). Instroom van verse lucht en afvoer van oude lucht is belangrijk. Dus goed luchten voor de repetitie en in de pauze(s). M.b.t. de aerosolen is de wetenschap er overigens nog niet uit. Dus kijk regelmatig naar de updates op genoemde websites.
 • Een gezondheidscheck is vereist evenals een registratie van de aanwezige leden. Dit is i.v.m. een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD.
 • Stel richtlijnen op m.b.t. looproutes en gebruik van toilet en garderobe.
 • Volg de genoemde richtlijnen m.b.t. hygiëne, coördinatie en organisatie indien voor u van toepassing.

Er zijn reeds een paar koren begonnen met buiten repeteren, maar de meeste koren zullen na de vakantie pas beginnen. De grotere koren zullen dit doen in twee groepen vanwege de grootte van de locatie. Ons bereikten vragen over de zinsnede: “Ontwerp maatgericht een instroomtraject op een later tijdstip” etc. Koornetwerk Nederland heeft toegezegd dat bij een volgende update de woorden “op een later tijdstip” zullen worden geschrapt. Dus u kunt de senioren en de koorleden met de genoemde kwalen direct laten instromen, maar doe dit altijd in overleg met de koorleden. Dat geldt ook voor de koorleden, die het risico nog niet aandurven. Zij moeten ruimte vinden om hun onzekerheid rond samen zingen in een koor te kunnen bespreken. Dus probeer als koor samen tot een beslissing te komen over het wel of niet herstarten van de repetities en in welke vorm. Wij wensen u een fijne vakantie!

Het Algemeen Bestuur van het KNZV

 

VirMus.nl Onderzoeken in Nederland

Laatste nieuws

VirMus.nl Onderzoeken in Nederland

8 juli 2020 Voortgang onderzoeken bij VirMus.nl:

Kan COVID-19 via de lucht worden overgedragen?

Het Erasmus MC voert een studie uit met fretten als proefdieren om te bepalen of COVID-19 door de lucht kan worden overgedragen. (Fretten worden vaak gebruikt voor het bestuderen van virussen die griepachtige verschijnselen veroorzaken om dat fretten wat betreft de symptomen die ze krijgen vergelijkbaar zijn met mensen.) Uit het eerste deel van de studie [1] blijkt dat overdracht via druppeltjes op korte afstand mogelijk is. Het lopende vervolgonderzoek gaat over de mogelijke overdracht via aerosolen.

Wat ging er mis bij het Amsterdams Gemengd Koor?

In maart werden vele leden van het Amsterdams Gemengd Koor getroffen door COVID-19 [2]. Het UMC Utrecht onderzoekt deze uitbraak. Een samenvatting volgt.

Een beschermkap voor zangers

Aan de Universiteit Twente wordt een kap ontwikkeld die druppels en aerosolen tegenhoudt. De kap bestaat uit een doorzichtig spatscherm met een afsluitende doek, en heeft een mini-ventilator voor het inblazen van lucht.

Ontwerpideeën voor preventiemiddelen

Aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft onderzoeken studenten of er producten ontworpen kunnen worden die zangers en instrumentalisten beschermen tegen de overdracht van COVID-19. Het team werkt aan vijf verschillende ideeën: gezichtsmaskers, virusdodende materialen, luchtstroommaximalisatie, hekken of cabines en elektromagnetica.

Hoe de concentratie van aerosolen in binnenruimtes te verlagen?

De TU Eindhoven en de TU Delft werken samen aan een wetenschappelijke publicatie om de zo veilige mogelijke uitoefening van muzikale activiteiten te ondersteunen tijdens COVID-19 en eventuele toekomstige pandemieën. Dit op basis van specifieke kennis van aerosolgeneratie tijdens die activiteiten, de kennis van de verspreiding van aerosolen in binnenruimtes en de mogelijke verwijdering van aerosolen door ventilatie- en filtertechnieken. Verder zijn de Technische Universiteit Eindhoven en haar partners op initiatief van het Topteam Sport en Sportinnovator een onderzoeksproject gestart naar de studie van aerosolen in sportscholen en de mogelijkheden voor reductie van de concentratie van deze aerosolen. Hoewel in eerste instantie gericht op sportscholen, heeft dit project ook het expliciete doel om andere domeinen / activiteiten, zoals koren, orkesten, evenementen, enz. te ondersteunen.

BRON: VirMus.nl

Zingen in ZigZag

Omdat we zo ontzettend blij zijn dat we weer samen mogen zingen, heeft Koornetwerk Nederland voor alle koren een cadeautje:

We hopen dat het iedere koordirigent (bij de nieuwe nieuwe indeling), ieder koorbestuur (bij de optimale logistieke toepassing) én ieder koorlid (een ouderwets veilig koorgevoel) met deze kleine geste met een knipoog zijn/haar voordeel kan doen en zo de eigen ideale indeling bij de beschikbare repetitielocatie kan ontwikkelen.


Waarom de Koornetwerk ZigZag-inkleurplaat?
Het RIVM heeft in haar Richtlijnen het advies opgenomen om in zigzag-opstelling te zingen. Dit betekent dat de onderlinge afstand altijd 1,5 meter is en de rijen verspringen.

Dat betekent dat sommige koren echt even moeten puzzelen om een passende opstelling in de beschikbare ruimte te creëren. Koornetwerk Nederland heeft daar een eenvoudig hulpmiddeltje voor gemaakt in de vorm van een… ZigZag-inkleurplaat.

Het is natuurlijk geen onbekende opstelling, veel koren hanteren dat al en hebben er een eigen naam voor. Maar zelden wordt het toegepast met een onderlinge ruimte van 1,5 meter. Het grote voordeel van de zigzag-inkleurplaat is dat je de maatvoering van je repetitieruimte eenvoudig kunt afkaderen en zo de 1,5 meter zigzag-opstelling optimaal in kunt delen.

 • Kader eerst de beschikbare ruimte af, dan weet je precies hoeveel plekken er beschikbaar zijn.
 • Als je echter op zoek moet naar een nieuwe (tijdelijke) lokatie, teken dan juist eerst je opstelling, zodat je precies weet hoe groot de tijdelijke lokatie minimaal moet zijn. Dat zoekt een stuk makkelijker!
 • Het zigzag-frame is voorgedrukt met open cirkeltjes die je in kunt kleuren. Markeer dan eerst het aantal leden in met een gewoon potlood. Doe dat eerst heel licht, want de kans is groot dat je nog wilt gummen… 😉
 • Ga vervolgens per stemgroep inkleuren, ieder met een eigen kleur
 • Wil je het écht helemaal optimaal maken, nummer dan alle stoelen en wijs per zanger een vaste plek aan. Dan kan er ook na de pauze niets gebeuren dat ongewenst is.

Simpel en doeltreffend. Loop je de rest van het protocol ook nog even door?

Koornetwerk Nederland wenst je een veilige repetitie toe.

RIVM Advies per 1 juli

RIVM Advies per 1 juli

logo rivm 2

 Zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in een zigzagformatie   en altijd in een goed geventileerde ruimte. Dit zijn de belangrijkste   onderdelen van het advies dat het RIVM heeft uitgebracht, als aanvulling   koren op de richtlijnen die vanaf 1 juli gelden.

DOWNLOAD HET VOLLEDIGE RIVM-ADVIES   logo download

 

Het advies is mede tot stand gekomen op basis van actuele voorstellen van   Koornetwerk Nederland en informatie en overleg met virmus.nl. Het negatieve   advies voor koren om samen te zingen wordt hiermee beëindigd. De     onderlinge afstand tijdens een repetitie blijft gelijk aan de algemene afstand   die sowieso binnen de algemene richtlijnen geldt. Door de geadviseerde   zigzagformatie blijft het directe risico door druppelinfectie minimaal, mits   zangers recht vooruit zingen.

Belangrijk onderdeel van het advies vormt ook de ventilatie, indien in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM adviseert daarover:

“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.” 

Aansluitend op het advies wordt op dit moment het protocol voor amateurkoren van Koornetwerk Nederland aangepast. Deze staat zo spoedig mogelijk online.

Geplaatst: 30 juni 2020

Corona Update 23 juni 2020

Protocol en aanvullende richtlijnen voor de koorsector

koorONDIT IS EEN UPDATE VAN HET EERDERE PROTOCOL d.d. 1 JUNI JL.
KLIK HIER voor de bredere context van het protocol ook de actuele update d.d. 19 juni.

        Samen zingen kan, en kan ook veilig!

Daarbij blijft het noodzakelijk dat deze herstart met de nodige voorzichtigheid gebeurt. Dat betekent stapsgewijs beginnen: in kleine zanggroepjes en bij voorkeur buiten. Zodoende kunnen we leren in de praktijk en beperken we de risico’s.

Onderstaand kunt u het document met protocol en aanvullende richtlijnen downloaden zoals deze is voorgelegd aan het RIVM ter beoordeling voor een veilige herstart van de koorsector in corona-tijd. Dit protocol is bij publicatie nog niet door het RIVM goedgekeurd en derhalve geldt dat het gebruik van het protocol conform het advies van Rijksoverheid geheel op eigen risico is.

Samen met al onze koren en koorgerelateerde organisaties willen wij in overleg met de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio’s en de lokale overheid bijdragen aan een verantwoorde herstart. Samenwerking en veiligheid zijn daarbij het uitgangspunt.  Koren zijn goed in staat verantwoordelijkheid te dragen voor wat in hun situatie verantwoord is en kunnen hierover lokaal tot afspraken komen met de bevoegde instanties.

Dit stuk betreft specifiek de koorsector. Koornetwerk Nederland biedt heeft het document voorgelegd ter beoordeling bij het RIVM en biedt het tevens aan aan Cultuurconnectie om te verwerken in het Protocol en de Branchegerichte maatregelen voor de cultuursector. Het zal regelmatig aangepast worden op basis van geactualiseerd overheidsbeleid en informatie uit onderzoek en praktijk.

Den Haag, 18 juni 2020

Daphne Wassink
voorzitter Koornetwerk Nederland

Corona Update 19 juni 2020

Graag houden we u op de hoogte van onze activiteiten inzake:

Samenzang bereikbaar houden is een hele klus tijdens de coronacrisis

Waar de koorsector een van de meest toegankelijke sectoren is, is het nu een van de meest getroffen branches van de Nederlandse economie. Intussen zorgen onwetendheid, onzekerheid en onduidelijkheid voor angst in en om de koorsector, waardoor de drempel om koren weer gecontroleerd op te laten starten onnodig groot is geworden.

Aanvankelijk communiceerde het ministerie van OCW eind mei dat in afwachting van onderzoek samen zingen niet is toegestaan, zonder hierbij een perspectief te melden. Maar mede door tussenkomst van Koornetwerk Nederland is het verbod aangepast tot een advies en zijn er mogelijkheden geformuleerd voor kinderkoren. Ook ontstond er een perspectief voor professionele koren om met een protocol weer starten. Helaas is het niet gelukt om op korte termijn duidelijkheid te krijgen over het zingen buiten.

Inmiddels dient zich de volgende fase aan: in de aanloop naar 1 juli brengt het RIVM het nieuwe advies uit aan het OMT, waarna de volgende ronde van besluitvorming volgt over eventuele versoepeling van de richtlijnen. Voor de koorsector is dit urgent: duidelijkheid en perspectief voor de sector ontbreekt.

In de afgelopen weken is Koornetwerk Nederland daarom onvermoeid verder gegaan om de minister van OCW, de verschillende ministeries en overheidsafdelingen gefundeerd te informeren over onderzoeksresultaten rond zang en de mogelijkheden om gecontroleerd op te kunnen starten. We hebben toegelicht waarom bij getraind zingen het tegendeel het geval is van “geforceerd stemgebruik” en zingen niet te vergelijken is met een simpele uitademing, maar juist het gecontroleerd laten trillen van de stembanden betreft waardoor de lucht in trilling wordt gebracht. Daarbij komt juist minder lucht in stroming dan met -bijvoorbeeld- gewoon praten.

Protocol met ruime veiligheidsmarges

Op basis van het wetenschappelijke onderzoek en in navolging van protocollen elders in Europa, heeft Koornetwerk Nederland een protocol opgesteld en ingediend bij het Ministerie van OCW. Het protocol is opgesteld met ruime veiligheidsmarges en gaat naast het zingen over de diverse aspecten van een kooractiviteit. Dit protocol is toegezonden aan het Ministerie EZK én goed en duidelijk bevonden als protocol met voorbehoud van advisering door het RIVM. Wij gaan er nu van uit dat het RIVM het protocol en de toegezonden onderzoeken betrekt bij de komende adviezen.

Koornetwerk Nederland heeft bij het protocol opgeroepen: laat de koorsector met deze ruime veiligheidsmarges gecontroleerd opstarten: buiten en onder de vermelde zorgvuldige condities ook binnen. Samen zingen kan niet worden verboden. Daarom is het juist van belang heldere en veilige kaders beschikbaar te hebben, om te voorkomen dat een wildgroei aan interpretaties van de generieke richtlijnen tot onveilige situaties leidt. Het ontbreken van de kaders zorgt daarnaast voor polarisatie in de sector.

Het herstart-protocol is nog niet voor elk koor werkbaar, maar met de ervaring die we hiermee wel op kunnen doen en de uitkomsten uit onderzoeken die wekelijks nog binnen komen, kunnen we toewerken naar een protocol wat straks het repeteren voor een grotere groep mogelijk maakt. Uiteraard blijft veiligheid hier voorop staan.

Een herstart en een perspectief is vooral belangrijk omdat we zien dat leden wegens gebrek aan perspectief of onwetendheid over de daadwerkelijke risico´s dreigen af te haken. Online repetities vormen geen volwaardig alternatief en de binding met de vereniging kan hiermee niet worden vastgehouden. Honderden, zo niet duizenden, koren komen hierdoor in gevaar. En dus ook de inkomsten van evenzovele dirigenten en begeleiders.

Samenwerken aan veilig samen zingen en beleven.

Voor het ontwikkelen van de protocollen werkt Koornetwerk Nederland actief samen met de professionele koren, waaronder het Nederlands Kamerkoor, Groot Omroepkoor, Koor van de Nationale Opera, Cappella Amsterdam, et cetera. De protocollen om weer op te kunnen starten zijn nauwgezet op elkaar afgestemd, waardoor ook naar de overheid een eensgezinde, sectorbrede visie neergelegd kon worden.

Het overleg met de professionele koren is slechts een van de vele samenwerkingen die Koornetwerk Nederland sinds het uitbreken van de coronacrisis in de afgelopen periode op gang heeft gebracht. Andere organisaties zijn onder meer:

 • KNMO voor afstemming binnen amateurmuziek en ondersteuning het verenigingsleven;
 • Cultuurconnectie en LKCA voor afstemming protocollen en enquêtes met werkveld;
 • Werkveldcommissie VirMus met professionele koren en orkesten, orkesten, KNMO en conservatoria voor het uitwisselen van kennis en onderzoeksresultaten;
 • Nationale koren organisaties in diverse landen in Europa en de European Choral Assocaition voor uitwisseling protocollen, onderzoek, lockdown- en opstartervaring;
 • Met diverse initiatieven en groepen binnen de koorsector die veilig willen opstarten, zoals het dirigenten-collectief #Laatonszingen en een denktank met betrokken koorprofessionals
 • En natuurlijk ook de leden van Koornetwerk Nederland.

Door deze afstemming zijn we als koorsector beter in staat om een waardig overlegpartner te zijn in essentiële overleggen naar overheid en media. Deze laatste benadert ons op nationaal en regionaal niveau met grote regelmaat voor woordvoering en achtergrondinformatie.

Voor de hele koorsector

Koornetwerk Nederland zet zich in als belangenbehartiger voor de Nederlandse koorsector. We doen dat omdat we geloven dat we samen veel sterker staan. Met de creativiteit, professionaliteit en betrokkenheid van de koorsector kunnen we de crisis nu en de recessie straks het hoofd bieden. Samenwerking zit dan ook diep in onze missie opgenomen:

 “Koornetwerk Nederland stimuleert, inspireert en verbindt om samenzang in al haar diversiteit in de Nederlandse samenleving te bevorderen en voor iedereen bereikbaar te maken.”

Onze primaire zorg nu is vooral om het voor iedereen bereikbaar te houden.

Verantwoordelijkheden in corona-tijd

Verantwoordelijkheden in corona-tijd

Welke verantwoordelijkheden heeft (het bestuur van) de vereniging als er weer activiteiten mogelijk zijn? In het document dat u hieronder kunt downloaden geven we handvatten hoe u op verantwoorde wijze aan de slag kan gaan als dat weer is toegestaan.

We merken op dat de adviezen in de pdf niet binden zijn en er geen rechten aan ontleend kunnen worden. Het document is door een jurist in opdracht van KNMO en Koornetwerk Nederland opgesteld.

Lees hieronder het gehele document of ga naar Download

Shopping Basket