KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 18 januari 2021

Onderwerp  : KNZV sluit overeenkomst met FEMU voor 2021

Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 18 januari 2021 een collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU heeft afgesloten voor het jaar 2021. De belangrijkste reden van het KNZV om een collectieve overeenkomst af te sluiten is om de aangesloten koren te ontzorgen en om in aanmerking te komen van de door de FEMU aangeboden kortingen.

Voor 2021 bedraagt het geïndexeerde basistarief voor individuele koren € 3,28 (excl. Btw) per koorlid per jaar. Het KNZV is voor de bij haar aangesloten koren na aftrek van een instroomkorting, modulaire kortingen alsmede een Coronakorting een tarief overeengekomen van € 1,39 (excl. Btw). Dit is € 1,68 per koorlid per jaar inclusief btw.

De premie voor 2020 is niet in de bondscontributie doorberekend, omdat KNZV Nederland de helft voor haar rekening heeft genomen en de vier Regionale KNZV Verenigingen de andere helft. Of en hoe de premie voor 2021 wordt doorberekend zult u spoedig vernemen van uw Regionale Vereniging. Dit is afhankelijk van de begroting 2021 en de reserves van uw Regionale Vereniging.

Het KNZV heeft de verkennende besprekingen m.b.t. deze overeenkomst tevens gedaan namens de bonden Holland Harmonie, Shanty Nederland en de BVSL. Wij zullen in 2021 met andere korenbonden met de FEMU in overleg gaan over een mogelijk gezamenlijk tarief vanaf 2022. De FEMU is bereid om bij voldoende deelname een schaalkorting toe te passen.

Wat/wie is de FEMU?

De FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen (reproduceren) en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.

Wat innen BUMA, STEMRA, FEMU en de stichting Leenrecht:

De BUMA int uitvoeringsrechten en verdeelt deze onder de rechthebbenden (componisten, arrangeurs, tekstdichters etc.). Koornetwerk Nederland, waar het KNZV lid van is, heeft een collectief contract met de BUMA afgesloten voor alle aangesloten korenbonden. Momenteel is de jaarlijkse BUMA-bijdrage € 3,18 per koorlid per jaar en deze is opgenomen in de bondscontributie. De BUMA vraagt jaarlijks aan de aangesloten koren een opgave van de uitgevoerde werken van het voorafgaande jaar.

De STEMRA int vergoedingen voor muziek op de website en voor vastlegging van muziek op CD en DVD. Licenties hiervoor dienen de koren zelf te regelen.

De FEMU int reproductierechten voor de bij haar aangesloten muziekuitgeverijen op grond van de Auteurswet.

De Stichting Leenrecht int leenrechten over uitgeleende muziek van de bibliotheek. Het KNZV neemt deze kosten voor haar rekening en rekent dit niet door aan de koren. Het leenrecht wordt niet berekend over stukken waarvan het KNZV de rechten heeft afgekocht.

Wat is ons belang van onze bijdrage aan genoemde instellingen?

Ons belang is, naast het feit dat we legaal bezig zijn, dat er gelden terecht komen bij componisten en arrangeurs van mannenkoormuziek, waardoor zij worden aangemoedigd om weer nieuwe mannenkoormuziek te componeren en te arrangeren. Door de FEMU worden de muziekuitgevers in staat gesteld om voor ons muziek uit te blijven geven.                                                                                                                         

Wat mogen de aangesloten koren  op grond van de afgesloten licentie?

 • Bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:
 • Voor een enkel (max. 5), later bijgekomen koorlid; Nieuwe bladmuziek dient natuurlijk ook voor de nieuwe leden te worden aangeschaft.
 • Om aantekeningen op te maken; Dit geldt ook voor uitgeleende bladmuziek; Dit kon voorheen niet, omdat de originele bladmuziek immers weer teruggestuurd dient te worden!
 • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen en om de originele koorpartij te vergroten ten einde de leesbaarheid te vergroten
 • Van kopieën zingen, mits u kunt aantonen, dat u de originele bladmuziek in bezit hebt. Dat geldt ook voor concerten. Houdt daarom een administratie bij van de onlangs aangeschafte bladmuziek of bewaar de betreffende facturen.
 • De aangeschafte muziek (evenveel als het aantal koorleden) digitaal beheren en bijvoorbeeld op pdf aan de leden verstrekken.
 • De bladmuziek op een besloten gedeelte van uw website plaatsen.
 • Songteksten projecteren of in programmaboekjes (max. 500) afdrukken.
 • Vanaf tablets, Ipads etc, zingen!

Voorwaarden:

De bladmuziek mag uitsluitend in zijn oorspronkelijke vorm worden verveelvoudigd. Weglatingen, wijzigingen of toevoegingen in de bladmuziek zijn, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbenden, niet toegestaan!

Alle koren schaffen voor ieder koorlid originele bladmuziek aan, indien en voor zover originele bladmuziek in de handel verkrijgbaar is. Dat was voorheen ook al van toepassing! Dit geldt uiteraard niet voor werken, die rechten vrij zijn (Publiek Domein). Indien u muziek laat arrangeren dient de arrangeur dit aan te vragen en het copyright onderaan de partituur en of koorpartij te vermelden.

De bij het KNZV aangesloten koren zullen niet meer door de FEMU worden benaderd. Indien u wel door de FEMU wordt benaderd, neem dan contact op met ondergetekende.

Koos van Herk, secretaris KNZV              Email: j.vherk@ziggo.nl

Bijlage overeenkomst

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief    

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 20 december 2020  

Corona-advies:

Helaas blijft het dringende advies om niet samen te zingen ook tijdens de lockdown van 15 december 2020 tot en met dinsdag 19 januari 2021 overeind. Hopelijk worden de maatregelen daarna wat versoepeld, zodat we dan weer voorzichtig met de repetities kunnen beginnen. Blijf daarom de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, de maatregelen en de protocollen nauwlettend volgen via www.koornetwerk.nl en onze website www.knzv.nl.

De meeste koren hebben in 2020 hun dirigent gewoon doorbetaald. Als u een goede relatie met uw dirigent wilt behouden, raden wij aan dit ook in 2021 voort te zetten. Natuurlijk dient dit te geschieden naar draagkracht van het koor, want de koren derven ook inkomsten. Informeer eens bij uw gemeente naar de mogelijkheden van extra subsidie. De gemeenten hebben immers extra geld ontvangen van het Rijk voor ondersteuning van de cultuursector. Wij vinden overigens, dat u daarvoor wel wat terug mag verwachten van uw dirigent bijvoorbeeld in de vorm van oefenbestanden, ingezongen nieuwe koorpartijen, digitale stemoefeningen etc.

Verenigingsraad:

De regiosecretarissen zijn op 24 november jl. geïnformeerd over het uitstellen van de Verenigingsraad, die gepland was op 28 november jl. Wegens de Coronamaatregelen kon deze vergadering niet fysiek plaatsvinden en digitaal was niet handig, omdat wij tijdens deze vergadering onze plannen zouden presenteren m.b.t. het toekomstbestendig maken van de mannenkoorzang. Wij hebben dit project inmiddels omgedoopt tot de naam “Zingen met Perspectief” in plaats van “Zingen zonder Zorgen”, omdat wij vinden dat deze naam de lading beter dekt en juist bedoeld is om er energie van te krijgen.

Inmiddels zijn er werkgroepen gevormd en zijn de bestuursleden in samenwerking met Hans Noijens van het LKCA (Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst) gestart met de volgende deelprojecten:

 1. PR (zichtbaarheid en imago van de mannenkoorzang)
 2. Verzamelen van de Best-Practices
 3. Toekomstvisie en adviezen van dirigenten
 4. Organisatie festivals en het stimuleren van nieuwe werkwijzen (bottom-up)

M.b.t. het verzamelen van de Best-Practices is reeds contact opgenomen met een aantal koren. Indien u ook een succesvol project heeft afgerond en dit leerzaam en informatief kan zijn voor andere koorbesturen neem dan alstublieft contact op met Koos van Herk (j.vherk@ziggo.nl).                                                                                               -1-

M.b.t. deelproject 3 hebben er reeds gesprekken met dirigenten plaatsgevonden in de regio’s Limburg en Midden Nederland.                                                                                                          Een aantal highlights van deze gesprekken:

 • De dirigenten spreken hun zorgen uit over het feit, dat er geen specifieke opleidingen meer zijn voor mannenkoordirigenten. Hierdoor is er weinig doorstroming.
 • De dirigenten verwachten dat, als er weer gezongen mag worden, het eerste halfjaar er meer gerepareerd moet worden i.p.v. gerepeteerd.
 • Sommige dirigenten zijn reeds bezig met repertoire vernieuwing door het laten maken van arrangementen van door de zangers uitgezochte muziek.
 • Aanbevolen wordt meer projectmatig te gaan werken met gastzangers.
 • De presentatie en enthousiaste uitstraling wordt steeds belangrijker.
 • De dirigent moet zorgen dat de zangers zich niet vervelen, dat de motivatie goed blijft en dat er uitdagingen zijn.
 • Repertoire en leeftijd zijn knelpunten voor jongeren om naar mannenkoren over te stappen.
 • De dirigenten voorspellen, dat er in de toekomst minder traditionele mannenkoren zullen zijn. Men zal moeten zoeken naar andere vormen en meer “out of the box” moeten denken.

M.b.t. het organiseren van festivals (deelproject 4) moeten we helaas mededelen, dat het Landelijke mannenkoorfestival (MKF 2021) is uitgesteld naar 2022. De ontwikkelingen rondom Corona zijn nog te onzeker en er zal vermoedelijk onvoldoende repetitietijd zijn om goed voor de dag te komen tijdens het festival.

Opgave ledenaantallen per 1 januari 2021:

Wellicht heeft u reeds een verzoek ontvangen van uw regiosecretaris om de ledenaantallen per 1 januari 2021 aan te leveren. De bondscontributie wordt immers per deze peildatum vastgesteld. Ik verzoek u dit z.s.m. door te geven aan uw regiosecretaris, want wellicht kunnen we premiereductie krijgen bij de verzekeringsmaatschappij i.v.m. vermindering van het aantal koorleden en het aantal aangesloten koren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Belrondes:

De bestuursleden van de vier regionale verenigingen van het KNZV hebben in 2020 belrondes gehouden met bestuursleden van de aangesloten koren. Veel koren weten op creatieve wijze de contacten met de koorleden vast te houden. Dit laat zien, dat de onderlinge sociale verbanden onder de mannenkoren sterk zijn. Enkele voorbeelden:

 • Er worden livestream repetities en concerten gehouden m.b.v. Youtube of Zoom.
 • Nieuwe stukken worden ingezongen door de dirigent op MP3.
 • De koorleden krijgen een mondkapje met het embleem van hun koor.
 • De koorleden ontvangen wekelijks of om de 14 dagen een nieuwsbrief via de mail.
 • Een mannenkoor in Almelo heeft een jongerenkoor gestart! (15 jongens).
 • Veel koren hebben in september (toen het nog mocht) in kleine groepen (30 personen) gerepeteerd op 1,5 meter afstand en in zigzagformatie.
 • Veel koren moesten uitwijken naar een andere locatie, omdat de ventilatie in de repetitieruimte niet in orde was en maakten hierdoor extra kosten.
 • De koorbesturen uiten hun zorgen om de stemkwaliteit als er weer gezongen mag worden vooral van die leden die ziek zijn geweest en ook zorgen over de motivatie van de mannen.
 • Via Whatsapp groepen of via Zoom of via Skype wordt er gezamenlijk koffie gedronken.
 • Elk koorlid maakt indien mogelijk een wandeling of fietstocht met een ander koorlid. Je bent immers niet alleen bij een koor voor de zang maar ook voor elkaar!
 • Koorleden repeteren op een vast tijdstip een bepaald muziekstuk door middel van het oefenprogramma Capella reader en kunnen daarna hierover chatten of bellen met hun dirigent.
 • Wat betreft de financiële positie van de koren zien we een grote verscheidenheid. Het komt er op neer dat elk koor het afgelopen jaar minder inkomsten heeft met daar tegenover in meer of mindere mate extra kosten. Vandaar onze eerdere opmerking: vraag extra ondersteuning aan bij uw gemeente!
 • Verder blijkt, dat de meesten over het algemeen de moed erin houden!

Kerstwens:

Wij sluiten helaas een jaar af zonder muzikale hoogtepunten, maar er gloort licht aan de horizon! Blijf optimistisch en vooral gezond!

Ik wens u namens het Algemeen Bestuur van het KNZV fijne feestdagen en een gezond en vooral muzikaal 2021 toe!

Koos van Herk

Secretaris KNZV

Email: j.vherk@ziggo.nl

PETITIE: Laat ons zingen

PETITIE: Laat ons zingen

Maar liefst 1,7 miljoen mensen zingen in een koor! Helaas is er   momenteel weer een zangverbod voor amateurkoren. Daarom   vragen wij: Laat ons zingen! Uiteraard op een veilige manier, dat hebben wij de afgelopen maanden al bewezen. Zingen is gezond, zingen is fijn, zingen is muziek!

Na aanleiding van de miscommunicatie tijdens de afgelopen persconferentie door kabinet Rutte heeft Koornetwerk Nederland een brandbrief aan de 2e Kamer geschreven.

Hierop kwamen heel veel ondersteunende en aanvullende   reacties.

Zo ook deze petitie:

Wij, dirigenten, koren en 1,7 miljoen mensen die weer willen zingen en iedereen die koorzang een warm hart toedraagt constateren

 • er zijn 1,7 miljoen Nederlanders die zingen in een koor
 • ze zijn nu stil maar ze zijn creatief en willen omdenken om te kunnen zingen
 • ze willen bijvoorbeeld buiten zingen
 • op veilige afstand
 • gefaseerd binnen, onder strikte voorwaarden

en verzoeken

laat de koren met strakke protocollen komen en #laatonszingen

De petitie invullen en ondertekenen kunt u hier: https://petities.nl/petitions/laat-ons-zingen?locale=nl&fbclid=IwAR357JM-62FOS3y_6v4XVd1XDv4tzBelJy9JH6azGC1gVigU-Nxr73vKqQY

Amateurkoren mogen [NOG NIET] niet samen zingen

BRON: Rijksoverheid 17 nov 2020 / Koornetwerk Nederland

Ondanks dat we grotendeels teruggaan naar de situatie van gedeeltelijke lockdown van 13 oktober 2020, is er nu wel een verbod op zingen in groepsverband voor amateurkoren. Dit wordt gemeld in de kamerbrief van Minister De Jonge en is te lezen op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/17/gedeeltelijke-lockdown-gaat-verder.

Verbod op zingen in groepsverband blijft gelden, met uitzondering van:                                  Corona logon
– Professionele zangers.
– Kinderen tot en met 12 jaar.
– Zingen als onderdeel van de belijdenis van een geloof of levensovertuiging.
– Zingen als onderdeel van een demonstratie.

Bij de regels op Rijksoverheid.nl voor corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren staat nog vermeld dat kinderen en jongeren tot 18 jaar in een groep mogen zingen bij hun jeugdvereniging (bijvoorbeeld scouting, kunst, cultuur). Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat de teksten op de website nog aangepast moeten worden.

Lees meer...

Twee weken niet samen zingen, mogelijk langer

BRON: KOORNETWERK.NL Geplaatst op

De aangescherpte maatregelen van het kabinet leiden tot een zangpauze van twee weken voor de koorwereld. Omdat het kabinet iedereen oproept zoveel mogelijk thuis te blijven gaan onder meer de theaters, podia en andere culturele instellingen twee weken op slot. Amateurkunstbeoefening -zoals acteren, blazen, dansen en zingen – is tijdens deze periode niet toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden.  

Daarnaast viel het oog van Koornetwerk Nederland op een ander opvallend bericht. Het OMT, het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseert over het coronabeleid, heeft zingen in groepsverband nu afgeraden ‘in elke context’.

Dat advies kwam op 3 november bovenop de aankondiging van de extra maatregelen van het kabinet.

Voor Koornetwerk Nederland komt dit advies uit de lucht vallen. Het zou een hard gelag zijn voor de koren in Nederland. Zeker nadat op diezelfde 3e november weer bleek dat koren het nu juist erg goed doen. Het RIVM rapporteerde in de wekelijkse update van de Epidemiologische situatie COVID-19 Nederland niet voor de eerste keer dat het percentage nieuwe besmettingen in de koorwereld vrijwel nihil is. Zelfs bij de vaststelling dat diverse koren alweer even gestopt zijn met repeteren, is dat zeer opmerkelijk.

In de komende dagen gaan we uitzoeken wat er achter dit plotselinge advies zit, waar het vandaan komt en wat dit nu echt gaat betekenen. We houden jullie op de hoogte.

Wat is dan óns advies? Niet bij de pakken neerzitten! Maak werk van de onderlinge band tussen koorleden, bijvoorbeeld door online activiteiten te ondernemen, of dat nu zingen is of niet. Elkaar sterk houden is nu het devies!

De regels die gelden vanaf 4 november, 22.00 uur, op een rij: 

Buiten de eigen woning geldt dat maximaal 2 personen of 1 huishouden in groepsverband ergens heen mogen gaan of iets mogen ondernemen.

Er is een verbod op openstelling van voor publiek toegankelijke gebouwen. Dit betekent dat bibliotheken, bioscopen, theaters, podia voor alle genres van muziek, musea, muziekscholen, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie gesloten zijn.

Amateurkunstbeoefening zoals acteren, blazen, dansen en zingen is niet toegestaan met meer dan 2 personen, of 1 huishouden

Professionele gezelschappen en acteurs (ook in de audiovisuele sector) mogen wel hun werkzaamheden (trainen, repeteren, livestreams opnemen) voortzetten. Uitgangspunt hierbij blijft: werk thuis, tenzij het niet anders kan.

Activiteiten voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar, ook in groepsverband, zijn toegestaan bij scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen.

‘EHBD, Eerste Hulp Bij Dirigententaal’

Speciaal voor alle leden van KNZV

BRON: Esther Gotink-Van der Heijden

Beste bestuursleden,

Wat is het tijdens deze tweede Covid19-golf moeilijk om de moed erin te houden hè! Veel mannenkoren zijn helemaal gestopt met repeteren of doen dan dat tijdelijk online. Iedereen mist het directe en spontane contact en het samen zingen met elkaar enorm. En omdat er geen zicht is op versoepelingen, verslapt soms ook de motivatie om nog ‘iets aan koor te doen’. Bestuursleden zitten met de handen in het haar. “Hoe gaan we het koor bij elkaar en gemotiveerd houden??”

Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan dit probleem door u een korte serie van filmpjes aan te bieden voor uw leden onder de titel ‘EHBD, Eerste Hulp Bij Dirigententaal’. Een, hopelijk, interessante serie in drie afleveringen, die probeert veel duidelijk te maken over allerlei terminologie die dirigenten gebruiken tijdens repetities. Het is vast herkenbaar dat ook uw dirigent soms in de passie van het moment dingen zegt, die door veel leden niet of maar half worden begrepen. Een gemiste kans eigenlijk… Dus ik dacht dat de tijd rijp was voor een cursus EHBD.

U vindt hieronder een viertal links naar YouTube-filmpjes. U drukt eenvoudig op de link en het bijpassende filmpje verschijnt. De eerste is een korte introductie, de andere drie zijn afleveringen met elke een eigen thema. Ik heb geprobeerd kernachtig zonder onnodig veel details uit te leggen, puur praktisch voor koorleden. Ik hoop dat u uw leden een en ander wilt toesturen. Veel plezier ermee!

Introductiefilm EHBD

https://youtu.be/PP1rR1QQwDA

Aflevering 1 EHBD: ‘Het doolhof van de partituur’

https://youtu.be/LRDTdvfiQ5E

Aflevering 2 EHBD: ‘Het mysterie van de dynamiek en frasering’

https://youtu.be/-RUXHaiLWJs

Aflevering 3 EHBD: ‘Het wonder van de adem en de stem’

https://youtu.be/Bvm-xV2Cm_c

Hartelijke groeten,

Esther Gotink-Van der Heijden (musicoloog en dirigent van Mannenzangvereniging Inter Nos Groenlo en Kleinkoor Second Edition Groenlo,  coach bij A capella mannenensemble Sixtessens Zutphen en eigenaar van Praktijk voor Koorzang en Coaching Vorden)

Email: info@esthervanderheijden.nl

Website: www.esthervanderheijden.nl

Aangepaste maatregelen per 14 oktober

Met ingang van woensdag 14 oktober om 22.00 uur is een gedeeltelijke lockdown van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen.

Voor de koorsector zijn de gevolgen beperkt:

 • De RIVM richtlijnen over zingen en ventilatie en daarmee het protocol van Koornetwerk Nederland blijven onverminderd van kracht.
 • Muziekrepetities blijven toegestaan. Er geldt binnen een maximaal aantal aanwezigen per ruimte van 30 personen. Jeugdkoren tot en met 17 jaar zijn uitgezonderd van het maximum.
 • Er is een dringend advies om binnen in publieke ruimtes mondkapjes te dragen. Dit geldt voor wanneer je niet aan het repeteren bent. Klik hier voor meer informatie.

De veerkracht die van onze dirigenten, zangers en koorbestuurders gevraagd wordt is groot. De heel snel oplopende besmettingen en nieuwe maatregelen ontnemen weer een stukje hoop en perspectief. We zien dat er zorgvuldig met de protocollen gewerkt wordt en koren iedere keer opnieuw weer de afweging maken om wel of niet fysiek te gaan repeteren, of om opnieuw een nieuwe vorm te vinden waarin samen zingen wel kan. We zijn heel trots op de wijze waarop dit gebeurt.

Het kabinet erkent de maatschappelijke betekenis die een muziekvereniging heeft, juist ook in deze corona-tijd. Het gezamenlijk beoefenen van muziek wordt gezien als maatschappelijk wenselijk. Op basis daarvan wordt dit uitgezonderd van een aantal maatregelen. Samen zingen is van betekenis voor de samenleving en sommige mensen hebben juist nu collega-zangers hard nodig. Die erkenning is heel belangrijk, maar komt ook met een verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie in de samenleving.

We roepen de koren opnieuw op om ook dit maal een zorgvuldige afweging te maken die past bij het koor, bij de leden en de dirigent, de beschikbare faciliteiten en de omgeving. Samen zingen kan (nog steeds) binnen bovengenoemde richtlijnen. Gebruik je verstand, en neem je verantwoordelijkheid. We kunnen als Koornetwerk Nederland hierin geen algemeen advies geven.

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt. Wij zien uit naar het moment dat we onbezorgd samen kunnen zingen, tot die tijd denken we met jullie mee. Tot die tijd staat de gezondheid van iedereen voorop.

Meldpunt Koor & Corona in voorbereiding

Ook Koornetwerk Nederland heeft kennisgenomen van de besmettingen binnen het koor Populus Unus in Cantione uit Leiden. Dit is natuurlijk heel vervelend, in de eerste plaats voor het koor en de zangers zelf. We hopen dat de zangers spoedig zullen herstellen. Het koor heeft het verloop van de repetitie en informatie over de setting met ons gedeeld. Hier zijn we heel blij mee, op basis van deze informatie kunnen we verder kijken of we er achter kunnen komen wat nu precies de oorzaak zou kunnen zijn voor deze onderlinge besmettingen. Want dat is natuurlijk de kernvraag. De GGD is hier mee bezig, en in overleg met het koor zullen we er ook samen met VirMus naar gaan kijken.

Het protocol van Koornetwerk Nederland is gebaseerd op het advies en de richtlijnen van het RIVM over zang met daarbij aanvullende aandachtspunten voor dingen die te maken hebben met de organisatie van een repetitie.

Het RIVM neemt daarnaast koren mee in haar wekelijkse monitor van coronaverspreiding. Deze monitor laat zien dat koren tot de groep van bijeenkomsten behoren met de laagste besmettingsgraad. Dat zijn zeer bemoedigende cijfers en feiten, die laten zien dat duizenden koorrepetities wel probleemloos zijn verlopen. Maar de cijfers sluiten incidenten echter niet uit. Dat geldt voor sporten, kerk-, restaurant- of winkelbezoek. En dus ook voor het zingen in koren. We moeten dus continu op onze hoede blijven. Koren doen het goed, maar af en toe doet het virus het net iets beter.

Meldpunt Koor & Corona

Om voorvallen bij koren goed in beeld te krijgen bereidt Koornetwerk Nederland een nieuw Meldpunt Koor & Corona voor Koren die met besmettingsgevallen te maken hebben, waarvan het vermoeden bestaat dat de zangactiviteiten hiervan de oorzaak zijn, kunnen zich hier direct melden. Met dit meldpunt willen we in samenwerking met wetenschappers meer zicht krijgen op mogelijke oorzaak van verspreiding onderzoeken.

De realiteit van de tweede golf dwingt ons allemaal tot gezond verstand en voorzichtigheid. Koren hebben de afgelopen maanden laten zien dat ze heel goed eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat het komende Meldpunt Koor & Corona een bijdrage kan leveren om dat heel gericht te kunnen blijven doen.

Via onze website en sociale media berichten we over de ontwikkelingen rond het meldpunt.

Aangepaste maatregelen per 29 september

Geplaatst op 

 

Met ingang van dinsdag 29 september om 18.00 uur zijn verscherpte maatregelen van kracht om de exponentiële verspreiding van COVID-19 af te remmen. De rijksoverheid heeft de maatregelen in de perconferentie op 28 september aangekondigd. Na diverse contact met instanties is onderstaande de laatste stand van zaken.

Voor koren zijn de volgende maatregelen van belang:

 • Muziekrepetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal bezoekers van 30 personen in een binnenruimte en een maximaal aantal personen van 40 in de buitenruimte.
 • Deze maxima zijn niet van toepassing op ‘jeugd-activiteiten’ voor personen tot en met 17 jaar.
 • Concerten geven is toegestaan, maar mag het maximum aantal personen (inclusief het koor zelf) voor een binnenruimte niet overschrijden, tenzij de locatie hiervoor een uitzondering heeft.
 • De algemene richtlijnen van het RIVM en het koorprotocol van Koornetwerk Nederland blijven onverkort van kracht.

Over gezelschappen en samenkomsten 

Er lijkt enige verwarring te zijn ontstaan met betrekking tot de begrippen “gezelschap” en “samenkomsten”. Een gezelschap is een ‘groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden’ dit kan zijn een club vrienden die naar een restaurant gaan of een familie. Een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen. De omvang van een gezelschap is vanaf 29 september beperkt tot maximaal 4 personen.

Koren zijn uitgezonderd van dit maximum: zij mogen dus wel met meer dan 4 mensen als groep ergens aan deelnemen. Het maximum van 30 personen per binnenruimte en 40 personen buiten voor samenkomsten is wel van kracht voor koren.

Lokale afstemming 

De Veiligheidsregio’s en gemeente hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de maatregelen. Het is mogelijk dat er afwijkingen zijn tussen de verschillende Veiligheidsregio’s. Wij adviseren dan ook om kennis te nemen van de actuele situatie in je eigen regio.

Tot slot

We begrijpen dat de maatregelen wellicht voor jouw koor vervelend kan zijn. Nu de besmettingen weer zo hard oplopen, is het toch even pas op de plaats. We willen veilig kunnen blijven zingen met elkaar.

Vanuit Koornetwerk Nederland blijven we ons verdiepen in de ontwikkelingen rond corona en brengen je op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen zodra dat van toepassing is en proberen duidelijkheid te krijgen waar het ontbreekt.

 

RIJKSOVERHEID.NL: 

Kunstbeoefening zoals acteren, blazen en zingen

Zangkoren en (amateur)zangers in groepen mogen hun activiteiten weer oppakken als zij hierbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen.

Ventilatie vermindert risico op virusoverdracht

Informatie RIVM

Het RIVM heeft 28 juli 2020 een update gepubliceerd over ventilatie van ruimten in relatie met COVID-19. Weliswaar is volgens het Rijksinstituut nog niet duidelijk hoe het coronavirus zich (via aerosolen) door de lucht verspreidt, maar raadt wel aan om de risico’s daarop te verminderen.

Het RIVM adviseert:

 • een ruimte dag en nacht te ventileren, door ramen op een kier te zetten, roosters open te houden, of door middel van mechanische ventilatie;
 • meerdere keren per dag de ruimte te luchten, door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten, gedurende 10 tot 15 minuten;
 • te ventileren volgens de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor het gebouw of voor de gebruiksfunctie.

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. De buitenlucht vervangt dan telkens een deel van de binnenlucht. Dat kan door middel van natuurlijke ventilatie (bijvoorbeeld ramen/deuren open zetten) en met een mechanisch ventilatiesysteem. Aanvoer van verse lucht is daarbij essentieel. De RIVM raadt het gebruik af van apparaten die alleen maar dezelfde lucht in dezelfde ruimte laten circuleren, zoals zwenkventilatoren, mobiele airco’s en daarmee vergelijkbare systemen. Luchtbehandelingssystemen die lucht (deels) vervangen door verse buitenlucht acht de RIVM wel bruikbaar.

Door universiteiten en kennisinstituten wordt nog steeds onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen en/of de aerogene verspreiding van SARS-CoV-2 in een ruimte. Indien dit tot nieuwe inzichten leidt, zal de RIVM het beleid en de bijbehorende maatregelen aanpassen.


Aanvullende informatie Koornetwerk Nederland

Bovenstaande adviezen gelden uiteraard in samenhang met de reguliere maatregelen die door het Rijk zijn uitgevaardigd, zoals 1,5 meter afstand houden. In het (door de rijksoverheid goedgekeurde) Protocol dat Koornetwerk Nederland heeft ontwikkeld, staat omschreven wat koren nog meer kunnen doen om veilig te zingen, zoals het koor opstellen in zig-zag-vorm. Zie hiervoor het Protocol elders op deze website.

Aanvullend reikt Koornetwerk nog de volgende hulpmiddelen aan die voor koren behulpzaam kunnen zijn om de luchtkwaliteit in een ruimte te meten en zo eventuele onzekerheid te verminderen. Deze informatie is gebaseerd op de bronnen die onderaan dit artikel worden genoemd. Koornetwerk benadrukt dat het hulpmiddelen zijn, we zijn geen experts en elke situatie is anders.

CO2-meter als indicator voor schone lucht

Mensen ademen zuurstof in en ademen kooldioxide (CO2) uit. Een CO2-meter meet de verhouding CO2 in de lucht en drukt dit uit in ppm (parts per million). Dat maakt de aanwezigheid van een virus niet zichtbaar (want dat is niet te meten), maar maakt wel duidelijk of de lucht in een ruimte schoon is. Volgens de richtlijnen van het Bouwbesluit 2012 zijn CO2-waarden tot 1200 ppm voor een ruimte voldoende, maar onder meer Cultuurconnectie adviseert om vanwege corona een maximum aan te houden van800 ppm.Dat getal komt ongeveer overeen met 60m3 beschikbare verse lucht per persoon per uur. Dit minimaliseert het risico van transmissie via aerosolen. Koren kunnen overwegen om extra te luchten als de 800 ppm overschreden wordt.

CO2-meter aanschaffen

Sommige gebouwen of ruimtes hebben al CO2-meters waarop kan worden afgelezen hoe hoog de concentratie CO2 is. Maar er zijn ook betrouwbare losse CO2-meters te koop voor ongeveer € 200,–, waaronder draadloze meters die via een mobiele telefoon zijn af te lezen. Een koor kan een CO2-meter zelf aanschaffen, of aan de verhuurder vragen dat te doen. Ga ook na of er in de huur- of gebruikersovereenkomst afspraken staan over het binnenklimaat van een gehuurde ruimte.

Zet een CO2-meter wel op een goed referentiepunt in de ruimte neer (centraal, anderhalve meter boven de grond) om een betrouwbaar meetresultaat te krijgen. Dus niet dicht bij mensen, niet achter een kast, of vlakbij een deur of raam. Kijk tijdens de repetitie regelmatig welke waarde de CO2-meter aangeeft.

Een CO2-meter werkt redelijk eenvoudig. Meting van het gehalte CO2 in een repetitielokaal vereist geen hulp van een expert. Het is wel verstandig aan de verhuurder/exploitant van een gebouw te vragen de ventilatie in het hele gebouw door te laten meten door een expert. Het ministerie van OCW heeft een coördinatieteam geïnstalleerd om scholen te helpen met ventilatie.

Eerste hulp bij ventilatie in kerkruimtes

Koren die in kerken repeteren kunnen ook gebruik maken van de rekentool voor kerkgebouwen die de Initiatiefnemers achter ‘Eerste hulp bij ventilatie’ https://eerstehulpbijventilatie.nl hebben ontwikkeld. Deze rekentool taxeert de risico’s op basis van het aantal personen in een ruimte, gerelateerd aan het volume van de ruimte, de duur van de bijeenkomst en de beschikbare ventilatiecapaciteit. De rekentool is nu alleen nog gericht op kerkgebouwen, maar er wordt gewerkt aan uitbreiding voor andere ruimte-typen.

Referenties