Buma-Stemra / FEMU

Buma-Stemra / FEMU

Collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU

Nieuwsbrief FEMU               

Aan: de secretarissen van de aangesloten koren

Datum           : 14 juli 2020  

Onderwerp  : FEMU

Door middel van deze nieuwsbrief berichten wij u, dat het KNZV op 16 juni jl. een collectieve licentieovereenkomst Bladmuziek met de FEMU heeft afgesloten voor het jaar 2020.

Het overeengekomen tarief bedraagt € 1,82 per koorlid per jaar. Dit bedrag is inclusief 21% btw en een overeengekomen Coronakorting van € 0,32. Deze premie zal alleen in 2020 niet worden doorberekend aan de aangesloten koren, want de Verenigingsraad van 14 december 2019 heeft besloten, dat KNZV Nederland de helft voor haar rekening zal nemen en de vier regionale KNZV-Verenigingen de andere helft.

Wat/wie is de FEMU?

De FEMU (Federatie Muziek Auteurs en Uitgevers) is een collectieve beheersorganisatie voor auteursrechten. De FEMU incasseert vergoedingen voor het verveelvoudigen en openbaar maken van bladmuziek en songteksten en verdeelt deze vergoedingen onder de rechthebbenden.

Wat innen BUMA, STEMRA, FEMU en de stichting Leenrecht:

De BUMA int uitvoeringsrechten en verdeelt deze onder de rechthebbenden. Koornetwerk Nederland, waar het KNZV lid van is, heeft een collectief contract afgesloten voor alle aangesloten korenbonden. Momenteel is de jaarlijkse BUMA-bijdrage € 3,18 per koorlid per jaar en deze is opgenomen in de bondscontributie. De BUMA vraagt jaarlijks aan de aangesloten koren een opgave van de uitgevoerde werken van het voorafgaande jaar. U hoeft hiermee niet meer te wachten tot het jaar om is, maar u kan dit vanaf dit jaar bijvoorbeeld meteen na een concert opgeven.

De STEMRA int vergoedingen voor muziek op de website en voor vastlegging van muziek op CD en DVD. Dit dienen de koren zelf te regelen.

De FEMU int reproductierechten op grond van de auteurswet.

De Stichting Leenrecht int leenrechten over geleende muziek van de bibliotheek. Het KNZV neemt deze kosten voor haar rekening en rekent dit niet door aan de koren.

Wat is ons belang van de bijdrage aan BUMA en FEMU?

Ons belang is, naast het feit dat we legaal bezig zijn, dat er gelden terecht komen bij componisten en arrangeurs van mannenkoormuziek, waardoor zij worden aangemoedigd om weer nieuwe mannenkoormuziek te componeren en te arrangeren. Door de FEMU worden de muziekuitgevers in staat gesteld om voor ons muziek uit te blijven geven.

                                                                                                                              -1-

Wat mogen de aangesloten koren  na het afsluiten van de licentie met de FEMU:

  • Bladmuziek kopiëren voor de volgende doeleinden:
  • Voor een enkel (max. 5), later bijgekomen koorlid; Nieuwe bladmuziek dient natuurlijk ook voor de nieuwe leden te worden aangeschaft.
  • Om aantekeningen op te maken; Dit geldt ook voor uitgeleende bladmuziek; Dit kon voorheen niet, omdat de originele bladmuziek weer teruggestuurd moest worden!
  • Om beschadigde of zoekgeraakte bladmuziek te vervangen en om de originele koorpartij te vergroten ten einde de leesbaarheid te vergroten
  • Van kopieën zingen, mits u kunt aantonen, dat u de originele bladmuziek in bezit hebt. Dat geldt ook voor concerten. De BUMA is hiermee onlangs akkoord gegaan. Houdt daarom een administratie bij van de onlangs aangeschafte bladmuziek of bewaar de betreffende facturen.
  • Digitaal aangeleverde kopieën gebruiken.
  • De aangeschafte muziek (evenveel als het aantal koorleden) digitaal beheren en bijvoorbeeld op pdf aan de leden verstrekken.
  • De bladmuziek op een besloten gedeelte van uw website staan.
  • Songteksten projecteren of in programmaboekjes (max. 500) afdrukken.
  • Vanaf tablets, Ipads etc, zingen!

Voorwaarden:

De bladmuziek mag uitsluitend in zijn oorspronkelijke vorm worden verveelvoudigd. Weglatingen, wijzigingen of toevoegingen in de bladmuziek zijn, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de betreffende rechthebbenden, niet toegestaan!

Alle koren schaffen voor ieder koorlid originele bladmuziek aan, indien en voor zover originele bladmuziek in de handel verkrijgbaar is. Dat was voorheen ook al van toepassing! Dit geldt uiteraard niet voor werken, die rechten vrij zijn.

Licentie voor 2021:

Het KNZV gaat in september 2020 samen met enkele andere bonden met de FEMU in overleg over een mogelijk gezamenlijk voordelig tarief vanaf 2021. Er was bij Koornetwerk Nederland helaas te weinig draagvlak voor het afsluiten van een collectief contract, zoals met de Buma wel het geval is.

Tevens zal in september 2020 de passendheid van de licentie worden besproken mede gelet op toekomstige (technische) ontwikkelingen, omdat bladmuziek in de toekomst ook door de bij de FEMU aangesloten uitgeverijen wellicht digitaal zal worden aangeleverd of omdat sprake is van andere veranderingen die relevant zijn voor de licentieovereenkomst.

De bij het KNZV aangesloten koren zullen niet meer door de FEMU worden benaderd. Indien u wel door de FEMU wordt benaderd, neem dan contact op met ondergetekende.

Namens het Algemeen Bestuur van het KNZV,

Koos van Herk, secretaris

Email: j.vherk@ziggo.nl

Download hier de nieuwbrief

Ontdek je stem

Ontdek je stem

Handboek – met Cd – voor beginnende koorzangers Er is een handboek voor beginnende koorzangers verschenen. Het boek bevat ook een oefen Cd. Deze uitgave kwam tot stand door medewerking van de muziekadviescommissie van het KNZV. Wilt u ( aspirant)- leden ook deelgenoot maken van dit unieke boekwerk, met de hieronder aangegeven voordelen van deze methodiek bij het instuderen van nieuwe werken, dan kunt u uw bestelling doen bij de secretaris.
ONTDEK JE STEM, is met name bedoeld om de vele koren en koororganisaties die België en Nederland rijk zijn de unieke gelegenheid te bieden een wervings-campagne voor nieuwe leden te onderbouwen met een kennismakingsprogramma van circa 3 maanden. ONTDEK JE STEM is vooral gericht op belangstellenden zonder enige muzikale vooropleiding en heeft daardoor een drempelverlagend karakter. De beide auteurs van dit handboek hebben een jarenlange succesvolle ervaring met dit introductieprogramma. ONTDEK JE STEM is ook zeer geschikt voor muziekscholen en particuliere zangopleidingen; enerzijds als een proefperiode voor zangcursisten in spé, anderzijds als een “Op-Maat-Programma” voor zanggezelschappen. Inhoudelijk kan deze methode zowel voor individueel muziekonderwijs als groepsonderwijs gebruikt worden. De CD maakt het mogelijk om de stem zonder gebruik van een begeleidingsinstrument te oefenen. Alle oefeningen worden eerst voorgezongen waarna je ze zelf kan nazingen. De pianobegeleiding van de stemoefeningen is als printbare PDF op de CD meegeleverd. ONTDEK JE STEM is ook geschikt voor zelfstudie. Tussentijdse feedback door een vocal coach wordt niettemin aanbevolen.
Shopping Basket